نبات چوبی زعفرانی - بیست گرمی - کارتن 7 کیلویی

Saffron Lollipop – Twenty grams – 7kg carton

نبات سفید چوبی - بیست گرمی - کارتن 7 کیلویی

White candy – 20 grams – 7kg carton