کربن اکتیو با ید ۷۰۰ الی۸۰۰ با مش ۴در۳

کربن اکتیو با ید ۷۰۰ الی ۸۰۰ پوست گردو مش ۵ در ۴

کربن اکتیو با ید ۱۰۰۰ الی ۱۱۰۰ پودری – مش ۴۰۰

کربن اکتیو با ید ۷۰۰ الی ۸۰۰ پوست نارگیل – مش ۶ در ۴

کربن اکتیو با ید ۷۰۰ الی ۸۰۰ پوست نارگیل- مش ۳ در ۲