بسته بندی طرح ۱

بسته بندی طرح ۲

بسته بندی طرح ۳

چینی کبابی صنعتی فشرده

زغال کبابی جنگلی

زغال جنگلی میوه جات

زغال شش گوش شمش فشرده

زغال تخته قرمز و سفید

زغال کبابی مکعب فشرده

زغال گلخانه ای

زغال مکعبی سوراخ دار فشرده

زغال فلافلی فشرده